Cele instytutu

 

 • Promowanie przyjaźni i partnerstwa pomiędzy Europą i Afryką, kierując się między innymi ustaleniami II Szczytu Unia Europejska-Afryka (Lizbona, 7-9 grudnia 2007 r.), zawartymi w Deklaracji Lizbońskiej, Wspólnej Strategii i Planie Działania,
 • Krzewienie wiedzy na temat obu kontynentów m.in. w drodze prowadzenia studiów, kształceń, szkoleń i badań,
 • Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i szkoleniowych na obu kontynentach,
 • Promowanie tolerancji międzykulturowej,
 • Promowanie demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, etyki w polityce oraz praw człowieka,
 • Promowanie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska,
 • Promowanie rozwoju nowoczesnej technologii,
 • Rozpowszechnianie informatyzacji oraz budowanie społeczeństwa informacyjnego,
 • Wspomaganie wymian studenckich pomiędzy kontynentami europejskim i afrykańskim,
 • Promowanie współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami rządowymi, pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami szczególnie tymi związanymi z Unia Europejska i Unia Afrykańską,
 • Prowadzenie działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, informacyjnej i wydawniczej,
 • Skupienie wokół idei Fundacji wykładowców, twórców i propagatorów idei współpracy Euro-Afrykańskiej w kraju i za granicą,
 • Prowadzenie działalności charytatywnej.