About us

Geneza instytutu

Pomysłodawcą i fundatorem Instytutu jest John Abraham Godson, Afrykańczyk mieszkający w Polsce od 1993r. Idea powstania Instytutu została ogłoszona podczas międzynarodowego seminarium AEGEE (Europejskiego Forum Studentów) odbywającego się w dniach.

24-26 kwietnia 2008 r. na Uniwersytecie Łódzkim „Afryka tak daleko, a jednak tak blisko”. Wiąże się ona m.in. z realizacją postanowień II Szczytu Unia Europejska – Afryka, jaki odbył się w Lizbonie w dniach 8-9.12.2007 r.

Instytut został powołany do życia w dniu 9 września 2008 r. Obecnie zespół pracowników liczy około 15 osób.

Szeroko rozumianym celem jest promowanie przyjaźni i partnerstwa między Europą i Afryką oraz krzewienie wiedzy na ten temat poprzez m.in. informację, prowadzenie studiów, szkoleń i badań.

Instytut będzie propagował tolerancję międzykulturową, demokrację oraz przestrzeganie praw człowieka. Jednym z głównych zadań będzie wspieranie współpracy i dzielenie się doświadczeniami między instytucjami i organizacjami rządowymi, pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami, szczególnie tymi związanymi z Unią Europejską i Unią Afrykańską.

Cele Instytutu

 • Promowanie przyjaźni i partnerstwa pomiędzy Europą i Afryką, kierując się między innymi ustaleniami II Szczytu Unia Europejska-Afryka (Lizbona, 7-9 grudnia 2007 r.), zawartymi w Deklaracji Lizbońskiej, Wspólnej Strategii i Planie Działania,
 • Krzewienie wiedzy na temat obu kontynentów m.in. w drodze prowadzenia studiów, kształceń, szkoleń i badań,
 • Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i szkoleniowych na obu kontynentach,
 • Promowanie tolerancji międzykulturowej,
 • Promowanie demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, etyki w polityce oraz praw człowieka,
 • Promowanie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska,
 • Promowanie rozwoju nowoczesnej technologii,
 • Rozpowszechnianie informatyzacji oraz budowanie społeczeństwa informacyjnego,
 • Wspomaganie wymian studenckich pomiędzy kontynentami europejskim i afrykańskim,
 • Promowanie współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami rządowymi, pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami szczególnie tymi związanymi z Unia Europejska i Unia Afrykańską,
 • Prowadzenie działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, informacyjnej i wydawniczej,
 • Skupienie wokół idei Fundacji wykładowców, twórców i propagatorów idei współpracy Euro-Afrykańskiej w kraju i za granicą,
 • Prowadzenie działalności charytatywnej.

Partnerzy stali

Pitrucha Poziom established 1960

Partnerzy społeczni

Razem dla Afryki