Jeśli firma nie przynosi dochodów a generuje tylko straty i nie można już wdrożyć planu naprawczego, należy ogłosić upadłość przedsiębiorstwa. Jak ogłosić upadłość przedsiębiorstwa?

Na samym początku trzeba przyznać, że nie jest to proces łatwy ale konieczny aby nie generować jeszcze większego zadłużenia. Wszystkie przepisy prawne regulujące ogłoszenie upadłości zawarte zostały w ustawie prawa upadłościowego z 28.02.2003 roku. Upadłość może ogłosić podmiot gospodarczy bez względu na wielkość przedsiębiorstwa. Podstawą do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność firmy. Zaległości finansowe muszą przekroczyć 10% wartości przedsiębiorstwa. Dług musi utrzymywać się przez dłuższy czas i być znaczący aby sąd nie odrzucił wniosku o stwierdzenie upadłości. Jeśli wniosek taki zostanie zatwierdzony, przedsiębiorca traci prawo do zarządzania własnym majątkiem. Wniosek o upadłość może także złożyć w sądzie wierzyciel.

Wniosek o upadłość składa się w wydziale gospodarczym sądu rejonowego w miejscu, gdzie prowadzi się przedsiębiorstwo. Proces upadłościowy może być bardzo długim procesem. W tym czasie można jeszcze prowadzić działalność ale cały majątek jest w tym czasie zabezpieczany na poczet spłaty długów. Trzeba również opłacać wszystkie wymagane podatki i składki na rzecz ZUS. Podczas postępowania upadłościowego wierzyciele dochodzą swoich praw.

Wniosek o upadłość firmy powinien zawierać:

  • spis majątku wraz z wyszczególnieniem wartości,
  • bilans firmy,
  • listę wierzycieli wraz z adresami i wysokością zadłużenia,
  • listę spłaconych wierzytelności w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • wykaz tytułów egzekucyjnych,
  • informacje o innych zadłużeniach,
  • informacje o wszystkich postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Jeśli nie można ustalić wszystkich danych, wymienionych powyżej, należy do wniosku dołączyć wyjaśnienie, z jakiej przyczyny informacje nie zostały przekazane. Inaczej wniosek zostanie odrzucony przez sąd. Opłata za złożenie wniosku to 1000zł.  Sąd orzeka o upadłości firmy w drodze postanowienia. Koszty procesu upadłościowego pokrywane są z majątku dłużnika.

Bibliografia:

https://www.konkretnieoprawie.pl/
https://www.strojekkancelaria.pl/